Αρχική σελίδα » Δράσεις

Συνοπτική περιγραφή δράσεων

Δ1:Προγραμματισμός υλοποίησης υποέργου

Δ1.1: Προγραμματισμός δράσεων - Οικονομική διαχείριση

Δ1.2: Εκπαιδευτική διάσταση

 Δ1.3: Εσωτερική/ εξωτερική αξιολόγηση του υποέργου

 Δ2:Συλλογή υφιστάμενων πληροφοριών για τον εντοπισμό, εξόρυξη και εκμετάλλευση ΥΚΑΥ σε Ελλάδα και Ευρώπη

Δ2.1: Συγκέντρωση υφιστάμενων πληροφοριών και δημοσιευμένων στοιχείων σχετικά με τη παρουσία των ΥΚΑΥ στον Ελληνικό υποθαλάσσιο παράκτιο χώρο

 Δ2.2: Ευρωπαϊκή εμπειρία για τον εντοπισμό, εξόρυξη και εκμετάλλευση ΥΚΑΥ

 Δ2.3: Χρήσεις των αδρανών υλικών στη Βιομηχανία (δομική-κατασκευαστική)

 Δ2.4: Εκτιμώμενοι όγκοι αδρανών υλικών προς εμπλουτισμό παραλιακών

 Δ2.5: Δημιουργία βάσης δεδομένων με περιοχές πιθανής ή/και αποδεδειγμένης ύπαρξης κοιτάσματος (κοιτασματοφορίας)(φυσιογραφικά χαρακτηριστικά)

Δ3:Εντοπισμός των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων αδρανών υλικών (ΥΚΑΥ)

Δ3.1: Εντοπισμός των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων αδρανών υλικών (ΥΚΑΥ)

 Δ3.2: Συλλογή και επεξεργασία ακουστικών δεδομένων

 Δ3.3: Περιγραφή των μορφολογικών και στρωματογραφικών χαρακτηριστικών των θέσεων εύρεσης των ΥΚΑΥ

 Δ3.4: Ποσοτική εκτίμηση του όγκου των εντοπισμένων ΥΚΑΥ

 Δ4:Ιζηματολογικά χαρακτηριστικά των εντοπισμένων ΥΚΑΥ

Δ4.1: Συλλογή δειγμάτων ιζήματος

 Δ4.2: Φυσικά Χαρακτηριστικά (κοκκομετρική ανάλυση)

 Δ4.3: Ορυκτολογικά χαρακτηριστικά

 Δ4.4: Γεωχημικά χαρακτηριστικά

 Δ5: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις εντοπισμού και εξόρυξης των ΥΚΑΥ

 Δ5.1: Περιβαλλοντικό δίκαιο (ευρωπαϊκό και Ελληνικό) που διέπει της διαδικασίες εντοπισμού και εξόρυξης των ΥΚΑΥ

 Δ5.2: Μελέτη Βένθους των πιθανών θέσεων εξόρυξης των ΥΚΑΥ

 Δ5.3: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη των ΥΚΑΥ

 Δ5.4: Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξόρυξης ανάλογα με το γεωπεριβάλλον των ΥΚΑΥ

 Δ5.5: Διαμόρφωση πρωτοκόλλου εξόρυξης των ΥΚΑΥ

 Δ6:Γνωστοποίηση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων Υποέργου- Προοπτικές εκμετάλλευσης των ΥΚΑΥ

 Δ6.1: Προοπτικές εκμετάλλευσης των εντοπισμένων ΥΚΑΥ

 Δ6.2: Διερεύνηση νέων βιομηχανικών εφαρμογών

 Δ6.3: Διάχυση αποτελεσμάτων

 Δ6.4: Διαδικτυακή σελίδαΠαραδοτέα