Αρχική σελίδα » Σκοπός

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η διερεύνηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, συμπεριλαμβανομένου και του πλατό των Κυκλάδων, για τον εντοπισμό, την εξόρυξη και εκμετάλλευση των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων αδρανών υλικών (ΥΚΑΥ). Η επίτευξη του σκοπού εξυπηρετείται από τη σύμπραξη διαφορετικών ειδικοτήτων των γεω-επιστημών, τη χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας (επιλογή μετακλητού ερευνητή).

Στόχοι:

- ο προσδιορισμός πιθανών θέσεων ΥΚΑΥ, με βάση τη γεωλογική και μορφολογική εξέλιξη της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και των υποθαλάσσιων «πλατό», τη λιθολογία των ποτάμιων λεκανών και τους διάδρομους μεταφοράς των ιζημάτων

- η ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων γεωφυσικών μεθόδων διασκόπησης για τον εντοπισμό των ΚΑΥ, με βάση τη διεθνή εμπειρία και τις ειδικές τοπικές συνθήκες

- η διερεύνηση της ιζηματολογίας των ΥΚΑΥ

- η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων εξόρυξης με βάση τη  διεθνή τεχνολογική εμπειρία και την ιδιαιτερότητα του ελληνικού βυθού

η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ευρύτερο παράκτιο χώρο κατά την έρευνα εντοπισμού αλλά κυρίως κατά και μετά την διαδικασία της εξόρυξης

η διαμόρφωση πρωτοκόλλου εντοπισμού/εξόρυξης των ΥΚΑΥ, με βάση τη διεθνή πρακτική και σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε και της Ελληνικής Νομοθεσίας

- η οικονομοτεχνική μελέτη αξιοποίησης των ΥΚΑΥ, ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς, τη διαθεσιμότητά τους και την ιζηματολογική τους σύσταση.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

Δράση 1: Προγραμματισμός υλοποίησης υποέργου

Δράση 2: Συλλογή υφιστάμενων πληροφοριών για τον εντοπισμό, εξόρυξη και εκμετάλλευση ΥΚΑΥ σε Ελλάδα και Ευρώπη

Δράση 3: Εντοπισμός των ΥΚΑΥ

Δράση 4: Χαρακτηριστικά των εντοπισμένων ΥΚΑΥ

Δράση 5: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις εντοπισμού και εξόρυξης των ΥΚΑΥ

Δράση 6: Γνωστοποίηση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων Υποέργου - Προοπτικές εκμετάλλευσης των ΥΚΑΥ